Menu DAIKICHI

Menu DAIKICHI

49.00 €

2 soupe, 2 salade, 2 riz
Assortiment de 25 tranches de sashimi, 10 sushi, 6 maki,
6 florida ou 6 maki las vegas